Nhập Sản phẩm từ file

Các bạn vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để nhập sản phẩm từ file vào ứng dụng File mẫu như link sau:
Mẫu CSV

Các bước nhập sản phẩm từ file