• Điều khoản sử dụng

CAM KẾT BẢO MẬT

Sau đây mô tả Tuyên bố về Quyền riêng tư (Bảo mật) của ứng dụng “Quản lý Bán hàng” được thực hiện bởi và hoàn toàn thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại Digital Step (gọi chung là “Quản lý bán hàng”). “Quản lý Bán hàng” đặt sự nhấn mạnh và ưu tiên sự riêng tư của cá nhân và tuân thủ tất cả các quy định về quyền riêng tư. Đặc biệt quan trọng là gắn liền với việc sử dụng đúng dữ liệu người dùng và bảo vệ dữ liệu đó. Theo đó, tuyên bố này chi phối cách dữ liệu người dùng được thu thập và xử lý.

Lời mở đầu

Tuyên bố về quyền riêng tư này quy định việc sử dụng dữ liệu liên quan đến người dùng trong ứng dụng “Quản lý Bán hàng” (sau đây gọi là “Ứng dụng”).

Ứng dụng được cung cấp bởi Công ty TNHH Thương Mại Digital Step, công ty tư nhân theo luật Việt Nam, có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thông báo về quyền riêng tư này bổ sung các điều khoản khác áp dụng cho việc sử dụng “Quản lý Bán hàng”. Bằng việc sử dụng Ứng dụng, người dùng chấp nhận tuyên bố về quyền riêng tư này.

Thu thập dữ liệu

Với sự đồng ý rõ ràng của người dùng, Ứng dụng sẽ đọc danh bạ và ảnh của người dùng.

Sử dụng dữ liệu theo “Quản lý bán hàng”

“Quản lý bán hàng” sử dụng dữ liệu thu thập được bởi Ứng dụng để hiển thị cho người dùng để họ có thể lựa chọn.

Tiết lộ cho bên thứ ba

“Quản lý bán hàng” sẽ không tiết lộ bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến người dùng cho bên thứ ba.

Bảo mật dữ liệu

Với đầy đủ các biện pháp kỹ thuật và tổ chức, “Quản lý bán hàng” sẽ đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu sẽ được bảo vệ chống lại sự truy cập của các bên thứ ba trái phép và chống lại sự mất mát.

Chỉnh sửa dữ liệu theo người dùng

Người dùng chịu trách nhiệm về việc sử dụng tất cả nội dung, dữ liệu và thông tin được cung cấp bởi Ứng dụng độc quyền tuân thủ các điều khoản hợp đồng và với pháp luật áp dụng trong quyền hạn.

Nếu người dùng tạo Nội dung trong Ứng dụng hoặc di chuyển Nội dung tới người khác, người đó sẽ chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng của dữ liệu. Đây là trách nhiệm duy nhất của người dùng để xác định rằng anh ta được phép biên soạn dữ liệu đó hoặc nhập nó vào Ứng dụng.

Đối với người dùng tương ứng, “Quản lý bán hàng” có thể tích hợp hoàn toàn vào Ứng dụng và sử dụng Nội dung do người dùng tạo.